Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος!
______________________ † ______________________
Hristos anesti ek nekron, thanato thanaton patisas,
ke tis en tis mnimasi, zoin charisamenos.
______________________ † _______________________ 
Hristos a înviat din morti, cu moartea pe moarte calcând, 
Si celor din morminte viata daruindu-le.
_____________________ † ________________________